Longelse-Fuglsbølle, skattemandtal 1698

Familie- og folkeskatten 1698 skulle svares for alle personer over 15 år.
Da godsejerne stod inde for, at skatterne blev betalt af deres fæstere, er listerne ført, så man kan se, hvilke godser, de enkelte fæstere hører til.

Alle bevarede lister fra Langeland kan findes i Rigsarkivets samlinger. Listerne er ikke skannet, men skal bestilles via Daisy:
Arkivskaber: Rentekammeret Danske Afdeling, Fyns Stifts Renteskriverkontor
Arkivserie: Dokumenter ang. tolden, konsumtionen samt familie- og folkeskatten (1690-1709) 
Pakke: 2244-275

Du kan søge efter specifikke ord i teksten ved at benytte Ctrl+f.

For at lette søgningen er teksten moderniseret og alle person- og stednavne ensrettet. Tilføjelser i [skarp parentes] er mine, og skal tjene som hjælp til forståelse af teksten. Det kan for eksempel være den originale stavemåde eller oplysninger, jeg har skaffet ad anden vej.

Listen fra Longelse-Fugslbølle Pastorat fylder 18 sider og er udarbejdet af sognepræsten Christian Antonissen Prydtz.


Longelse-Fuglsbølle

Side 1

Familias- og Folkeskats Mandtal over Longelse og Fuglsbølle Sogne på Langeland, til den 1. Juli Anno 1698 indrettet, udi fire udmeldte og medunderskrevne dannemænds påhør og nærværelse, efter hver husfaders offentlige bekendelse på skarp udforskning og den kongelige konsumptionsforordnings alvorlige erindring.

1.

Longelse Sogn


Side 2

Longelse By

Præstens familie (han selv undtaget) består af hans hustru og hendes søsterdatter, navnlig Kirstine Pedersdatter
Tyende:
1 avlskarl Niels Rasmussen
1 mellemsvend Thomas Lauridsen
1 tjenestepige Elsebeth Hansdatter
1 ditto Ellen Pedersdatter
Stalden

Odense Hospitals Gods
Pederstrup
Niels Jacobsen
1 dreng Hans Pedersen
1 pige Malene Jørgensdatter
Her til huse en gammel kvinde, Johanne Jacobs, som formedelst alderdom har opladt gården for ovennævnte sin søn.

Hr. Statholders, hans højgrevelige excellences greve hr. Frederik von Ahlefeldt til Langeland etc., hans tjenere:

Longelse By, fra norden begyndt:


Side 3:

Sidsel, sal. hr. Mikkels, forrige præstekone her i kaldet, men nu boende i Longelse Bondegaard.
1 karl Laurids Nielsen
1 svend Hans Hansen
1 pige Margrethe Hansdatter
1 ditto Gertrud Nielsdatter

Peder Jacobsen, som lever en del af bondearbejde, en del af gement bødkerværk.
Ingen børn eller tyende over 15 år, men har til huse en fattig kvinde Karen Jenses.

Anders Pedersen – Ingen, men har til huse et par fattige gamle folk, navnlig Christen Alsing og hans hustru Anne Christens.

Hans Hansen – Ingen, men har til huse en fattig gammel kvinde, Johanne Ditlevs.

Laurids Thomsen, en vanfør mand, syr vadmel og linned – Ingen

Rasmus Mikkelsen, syr bondesko – Ingen

Jens Kruse – Ingen

Søndre Longelse

Rasmus Christensen
1 svend Rasmus Pedersen
1 Pige Ellen Jørgensdatter


Side 4

Peder Lauridsen og hans søn Anders Pedersen, begge om en gård
1 søn Peder Pedersen
1 datter Mette Pedersdatter
1 kvindfolk Anne Boesdatter
1 pige Anne Thomasdatter

Niels Pedersen
1 pige Mette Madsdatter

Hans Hansen Lollike – Ingen, men har til huse en fattig gammel kvinde Anne Hansdatter.

Knud Christensen – Ingen

Steffen Clausen i Kasseltorp
1 svend Rasmus Sørensen
1 pige Johanne Eilersdatter

Peder Pedersen
1 pige Maren Godtfredsdatter
har til huse en gammel kvinde Volborg Skovs, som for alderdom har opladt gården for samme sin søn.

Niels Jørgensen
1 søster Karen Jørgensdatter
har til huse en fattig kvinde Johanne Jørgensdatter

Bertel Hansen – Ingen

Mikkel Madsen – Ingen

Claus Rasmussen Rold
1 svend Christen Hansen
1 pige Maren Jensdatter


Side 5

Christen Lauridsen
1 steddatter Anne Rasmusdatter

Morten Iversen – Ingen

Peder Knudsen
1 pige Anne Jensdatter

Claus Rasmussen Havgaard og hans søn Hans Clausen, begge om gården
1 svend Knud Hansen
1 ditto Peder Madsen
1 datter Karen Clausdatter
1 pige Johanne Hansdatter

Hans Madsen
1 pige Ellen Jørgensdatter
har til huse en fattig gammel kvinde, Lene Madsdatter

Jacob Mogensen – Ingen, men har til huse en fattig kvinde, Ellen Peders

Jesper Godtfredsen – Ingen

Jørgen Pedersen – Ingen

Jens Jacobsen – Ingen

Rasmus Clausen
1 dreng Niels Hansen
1 ditto Steen Pedersen
1 pige Sidsel Eilersdatter

Knud Pedersen, en lejermøller i Sønder Longelse Vejrmølle på næstbemeldte mands stavn og ikke under nogen hovedgårds takst – Ingen


Side 6

Hans Jørgensen
1 søn Oluf Hansen
1 ditto Hans Hansen
1 dreng Jacob Jensen
1 pige Kirsten Pedersdatter
Har til huse en fattig gammel pige Anne Jørgensdatter

Rasmus Hansen – Ingen

Laurids Christensen
1 pige Bodil Pedersdatter

Knud Hansen
1 datter Sinde Knudsdatter
har til huse et par gamle folk, navnlig Jørgen Jepsen og hans hustru Ingeborg Jørgens

Godtfred Hansen
1 datter Gertrud Godtfredsdatter

Pederstrup

Hans Eriksen
1 broder Erik Eriksen
1 pige Karen Pedersdatter

Niels Christensen
1 pige Dorthe Jørgensdatter
har til huse en fattig gammel kvinde, Maren Christens

Poul Andersen – Ingen

Peder Hansen – Ingen

Spodsbjerg

Christen Christensen – Ingen


Side 7

Anders Lauridsen
1 søster Karen Lauridsdatter
har til huse en fattig gammel mand Laurids Alsing

Claus Degn – Ingen

Mathias Nielsen Færgemand
1 pige Maren Pedersdatter

Jørgen Hansen Færgemand
1 karl Hans Jepsen
1 stedsøn Morten Eriksen
1 steddatter Karen Eriksdatter
har til huse et par fattige folk Bernt Hansen og hans hustru Karen Bernts, med
1 datter ved navn Trine Lisbeth Berntsdatter

Hans Madsen – Ingen

Anders Hansen – Ingen

Knud Hansen Soldat – Ingen

Møllegaards familie og folk
Velbårne frue, fru Hilleborg Grubbe, proprietæreske sammesteds
Tyende:
1 opvarterske Dorthe Thomasdatter
1 anden pige Maren Jørgensdatter
1 køkkenpige Anne Nielsdatter
1 skytte Werner Sleicher, som er velb. Bernt Friderick von Dittens.
Herforuden på Møllegaard en pensionær Henrik Jørgensen med hans


Side 8

hustru Bente Olufsdatter og hans søsterdatter Susanne Christoffersdatter
Tyende:
1 pige Maren Jørgensdatter
1 ditto Kirsten Nielsdatter
Stalden
Ellers er her på gården en fattig skoles person ved navn Carsten Hansen forundt et kammer, hvor han underviser nogle af Henrik Jørgensens børn i dansk læse og skrive. Han for sine ringe vilkår og løn er værd at stå.

Møllegåards tilliggende gods:

Lysemose

Frands Hansen – Ingen

Pederstrup

Anders Christensen – Ingen

Laurids Nielsen – Ingen

Jørgen Jørgensen – Ingen, men har til huse en gammel kvinde, som har opladt gården formedelst alderdom.

Christen Lauridsen
1 pige Karen Hansdatter
har til huse en fattig gammel kvinde, Anne Hanses med en fattig vanfør datter, Margrethe Nielsdatter

Spodsbjerg


Side 9

Jørgen Christensen – Ingen

Peder Madsen – Ingen

Zacharias Jørgensen – Ingen, men har til huse en fattig karl, født døv og dum, navnlig Laurids Hansen

Rasmus Godtfredsen – Ingen

Tagemose

Peder Lauridsen og hans hustru
1 pige Anne Jørgensdatter
1 kvindfolk Kirsten Bendixdatter
Hvorledes manden her i Tagemose dependerer ved akkord af Møllegaard, ligesom tidligere i Lysemose, og han der nu som en avlskarl bruges, har jeg i tidligere mandtaller berørt, hvilket kan efterses, om amtsforvalteren finder det fornødent.

Velb. Bernt Friderich von Ditten til Skovsbo, hans gods:

Longelse By

Ove Mogensen – Ingen

Jesper Jørgensen
1 pige Maren Henriksdatter

Jørgen Thorsen
1 dreng Mikkel Pedersen
1 datter Ellen Jørgensdatter

Jørgen Pedersen Møller
1 dreng Jesper Rasmussen


Side 10

Thomas Hansen
1 datter Ellen Thomasdatter

Rasmus Lauridsen – Ingen, men har til huse en fattig gammel kvinde Gertrud Joens.

Pederstrup

Tønnes Pedersen
1 søn Niels Tønnesen
1 pige Anne Lauridsdatter

Rasmus Hansen – Ingen

Albret Bertelsen – Ingen, men har til huse en fattig gammel pige Anne Hansdatter

Velb. Etatsråd Knud Urne til Faarevejle, hans gods:

Assemose

Anders Bruun
1 søn Poul Andersen

Frands Hansen
1 pige Karen Andersdatter

Niels Andersen – Ingen

Bønneløkke

Steen Ovesen
1 stedsøn Hans Lauridsen
1 dreng Søren Mortensen
1 datter Kirsten Lauridsdatter
1 pige Johanne Jensdatter
har til huse en gammel kvinde Kirsten Nielses, som for alderdom har gården opladt.


Side 11

Velb. Otte Kaas til Lykkesholm, hans gods:

Niels Nielsen
1 svend Peder Christensen
1 pige Anne Madsdatter
har til huse en ældgammel kvinde Gertrud Nielses, som gården for alderdom har opladt.

Sign. Lorents Smidt til Nedergaard, hans gods:

Priergaard

Laurids Nielsen og hans broder Niels Nielsen begge om gården
1 dreng Staffen Staffensen [Steffen Steffensen]
1 kvindfolk Gertrud Nielsdatter
har til huse et par gamle folk, navnlig Niels Staffensen [Niels Steffensen] og hans hustru, som formedelst alderdom gården har opladt.
Nok en fattig gammel kvinde Maren Anderses.

Longelse Præstegårds huse

Peder Hansen, grovsmed
1 dreng Jens Christensen
1 pige Karen Hansdatter
har til huse en fattig gammel kvinde, Anne Hanses

Laurids Knudsen – Ingen, men har til huse to tiggerkvinder Kirsten Jeppes og Gertrud Lauridses

Peder Nielsen – Ingen


Side 12

Spodsbjerg

Jørgen Pedersen – Ingen, men har til huse en fattig kvinde, Kirsten Jenses

Bernt Jørgensen – Ingen, men har til huse en fattig gammel kvinde Karen Madses

Sign: Claus Bertelsen, byfoged i Rudkøbing, hans gods og huse:

Longelse

Peder Lorentzen, en lejemøller i Nørre Longelse Vejrmølle – Ingen

Peder Jørgensen
1 datter Anne Pedersdatter
har til huse en fattig, gammel kvinde Maren Staffens [Maren Steffens]

Morten Hansen
1 pige Anne Hansdatter
har til huse en fattig gammel kvinde Birgitte Pedersdatter

Jørgen Knudsen – Ingen

Bertel Eriksen – Ingen

Peder Jørgensen, syr bondesko – Ingen
har til huse en fattig gammel kvinde Anne Hanses

Mads Christensen – Ingen

Spodsbjerg

Albret Pedersen – Ingen

Rasmus Pedersen – Ingen

Mikkel Hansen borger i Rudkøbing, hans gods:


Side 13

Hans Rasmussen – Ingen, men har til huse en fattig gammel kvinde Sidsel Rasmusses

Longelse degnebolig

Laurids Hansen Stub, Degn
1 kvindfolk Ellen Christensdatter
Ingen stald endnu

Mandtallet at være rigtig som først bemeldt er, testerer af Longelse Våbenhus d. 15. Juni Anno 1698
ChAPrydtz

Det samme medtesterer vi forbemeldte udmeldte og overværende ved dette mandtals indrettelse, omrørte tid og sted
L Stub PLauritzen Anders Brun Klaus Rasmussen


Side 14

2
Fuglsbølle Sogn

Hr. statholder, hans højgrevelige excellence, Grev hr. Friderich von Ahlefeldt til Langeland etc., hans gods:

Fuglsbølle by

Søren Nielsen
1 datter Anne Sørensdatter
1 ditto Maren Sørensdatter

Anders Mikkelsen
1 søn Mikkel Andersen
1 pige Anne Clausdatter
Herforuden en elendig datter som falder ved navn Ellen Andersdatter

Christen Christensen
1 pige Kirsten Pedersdatter

Peder Christensen – Ingen

Vesterby

Claus Clausen
1 dreng Rasmus Mortensen
1 steddatter Anne Jensdatter

Anders Rasmussen – Ingen

Østerby

Christen Christensen
1 dreng Peder Rasmussen
1 pige Anne Pedersdatter
har til huse en fattig gammel mand, Christen Pedersen


Side 15

Hans Pedersen i Bremmeberg[?]
1 dreng Jens Jensen
1 pige Inger Hansdatter

Mikkel Jørgensen på Fladmose – Ingen

Skovsbos familie og folk
På denne gård findes herredsfogden over Langelands Herred Sign. Niels Hansen, som velb. Bernt Friderich von Dittens fuldmægtig over gården og godset. Hvilken von Ditten er proprietarius sammesteds, men selv nu
ved det kongl. Adelig Academie udi København.
Herredsfogden haver
1 hustru Birgitte Sophie Olufsdatter
Tyende:
1 karl, Hans Matthiassen
1 pige Birgitte Andersdatter
Stalden

Skovsbo bøndergods

Fuglsbølle by

Christen Jørgensen
1 dreng Jacob Hansen

Rasmus Nielsen – Ingen

Niss Hansen – Ingen

Niels Hansen – Ingen

Rasmus Spurre – Ingen


Side 16

Christoffer Hansen – Ingen

Hans Hansen – Ingen

Vesterby

Christen Mikkelsen
1 svend Peder Hansen
1 pige Karen Hansdatter

Hans Christensen
1 kvindfolk Karen Jørgensdatter

Jørgen Christensen
1 pige Mette Jørgensdatter

Østerby

Christen Pedersen
1 tjenestekvinde Anne Christensdatter

Peder Jørgensen
1 dreng Hans Christensen

Rasmus Lauridsen
1 karl Christen Henriksen
1 dreng Hans Andersen
1 pige Maren Rasmusdatter

Jørgen Jørgensen af Sønder Longelse hører til her, skønt han bor i Longelse Sogn og By, fordi han tidligere er lagt under Skovsbos gårds takst udi Fuglsbølle Sogn. Ellers bruger han lidet bødkerværk, men er en fattig mand og har mange små børn.
Ingen over 15 år

Velb. hr. Etatsråd Knud Urne til Faarevejle, hans gods:

Fuglsbølle By

Lasse Hansen – Ingen


Side 17

Vesterby

Hans Jepsen – Ingen

Christen Pedersen – Ingen

Hans Spurre på Fladmose – Ingen

Snarremose

Mogens Ovesen
1 svend Jørgen Rasmussen
1 ditto Jesper Nielsen
1 pige Dorthe Henriksdatter
1 ditto Kirsten Markusdatter

Rasmus Lauridsen
1 svend Jesper Jørgensen
1 ditto Hans Jørgensen
1 pige Anne Rasmusdatter
1 ditto Johanne Rasmusdatter

Longelse Præstegårds gods:

Vesterby

Niels Jørgensen, anneksbonde
1 dreng Rasmus Hansen
1 pige Kathrine Hansdatter

Anne og Maren Skyttes, begge om et hus på samme stavn – Ingen

Anneksdegneboligen

Albret Hansen, grovsmed
1 dreng Mads Hansen

Mandtallet at være rigtigt, som førstbemeldt er, testerer af Fuglsbølle våbenhus d. 14 juni anno 1698
ChAPrydtz


Side 18

Det samme medtesterer vi udmeldte og overværende ved dette mandtals forfattelse forbemeldte tid og sted.

LStub Mogens Ovesen
Søren Nielsen Lasse Hansen